Stadgar

1.
 
Föreningen Malenbo har till uppgift
           att tillvarata gemensamma intressen för medlemmarna inom Malenområdet.
           att främja gemenskap och trivsel inom området.
           att verka som påtryckningsgrupp gentemot kommun och andra myndigheter.

2.
 
Medlemskap står öppet för alla som äger fastigheter eller bostadsrätter inom malenområdet, eller eljest är åretruntboende där och vill verka för föreningen och dess syften. För fastighetsägare och bostadsrättsinnehavare är medlemskap och rösträtt knutna till fastigheten resp. bostadsrätten. Varje fastighet och varje bostadsrätt har således en röst. Likaledes har varje åretruntboende en röst, dock högst en röst per familj.

3.
 
Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ.
Årsmöte skall hållas i juli månad.
Då skall följande frågor förhandlas:

  1. Årsberättelse från styrelsen.
  2. Revisionsberättelse.
  3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  4. Val av ordförande för ett år.
  5. Val av styrelse och styrelsesuppleanter för två år (halva antalet väljes varje år)
  6. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter för ett år.
  7. Val av tre ledamöter i valberedning varav en sammankallande.
  8. Medlemsavgift.
  9. Frågor som av medlem anmälts till styrelsen senast en vecka före sammanträdet.

Kallelse till årsmötet skall ske genom annons i ortstidningen senast 14 dagar före sammanträdet. Rösträtt har medlem som betalt medlemsavgift. Alla omröstningar är öppna, om ingen yrkar på sluten sådan. Ordföranden har utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.
Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen kallar till den eller minst en tiondel av medlemmarna begär det.

4.
 
Styrelsen behandlar föreningens angelägenheter och verkställer föreningsstämmans beslut. Styrelsen består av ordförande och ytterligare sex ledamöter. Fyra styrelsesuppleanter utses. Någon ledamot bör representera de sommarboende. Styrelsebeslut kräver att fyra röstberättigade närvarande är ense om beslutet. Suppleanter inkallas i den ordning som de valts. De har yttranderätt men inte rösträtt om de inte ersätter ordinarie ledamot. Styrelsen utser inom sig v. ordf., sekreterare och kassör.

5.
 
Föreningsstämman och styrelsen kan utse kommittéer för särskilt ändamål.

6.
 
Revisorerna granskar verksamheten och styrelsens förvaltning. Räkenskapsåret löper från den 1 juni till den 31 maj följande år.

7.
 
Förändring av dessa stadgar kräver att samma beslut faller vid två årsmöten eller ett årsmöte och en extra föreningsstämma. Mellan mötena skall minst tre månader ha förlupit. Upplösningen av föreningen sker på samma sätt som ändring av stadgarna. Dock krävs 2/3 majoritet.
Vid upplösningen skall också beslutas vad som skall ske med föreningens tillgångar.

 

 
   Föreningen Malenbo
   f.d. Malens Villaägareförening

 
 
 
 
   Uppdaterad 2018-06-11